Kopriva V / Pichler D - Konecny M / Sachko V Wett-Tipps und Prognosen